سفارش  تایپ وترجمه از طریق تلگرام         09374260992   

 

 

ثبت سفارش تایپ
آمار پرداختی ها به تایپیستها

 

در تاریخ 3/7/1398  درآمد همه تایپیست ها و بازاریابها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

 

............................

در تاریخ 8/2/1398  درآمد همه تایپیست ها و بازاریابها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

...........................................

در تاریخ 8/1/1398  درآمد همه تایپیست ها و بازاریابها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

...........................

در تاریخ 7/12/1397  درآمد همه تایپیست ها و بازاریابها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

.................................................

در تاریخ 8/11/1397  درآمد همه تایپیست ها و بازاریابها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

..........................................

تسویه حساب اماهای قبلی تا تاریخ 12/10/1397
در تاریخ 12/10/1397  درآمد همه تایپیست ها و بازاریابها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

...........................................................................

تسویه حساب ادیبهشت وخرداد 97
در تاریخ 1/4/97  درآمد همه تایپیست و مترجم و بازاریاب به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

...............................................................

تسویه حساب فروردین 97
در تاریخ 8/2/1397  درآمد همه تایپیست و مترجم و بازاریاب به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

...................................................

تسویه حساب اسفند1396
در تاریخ 5/1/1397  درآمد همه تایپیست و مترجم و بازاریاب به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

...........................................................................

تسویه حساب بهمن 1396
در تاریخ 5/12/1396  درآمد همه تایپیست و مترجم و بازاریاب به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

........................................................

تسویه حساب دی 1396
در تاریخ 5/11/1396  درآمد همه تایپیست و مترجم و بازاریاب به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)

................................................................................................

تسویه حساب آذر 1396
در تاریخ 4/10/1396  درآمد همه تایپیست و مترجم و بازاریاب به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)
.......................................................
تسویه حساب آبان 1396
در تاریخ 6/9/1396  درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)
..............................................................
تسویه حساب مهر1396
در تاریخ 2/8/1396  درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)
.....................................................
تسویه حساب شهریور1396
در تاریخ 2/7/1396  درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای 10000هزار تومان)
...........................................
تسویه حساب مرداد 1396
در تاریخ 15/6/1396  درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
..................................................
تسویه حساب تیر 1396
در تاریخ 1/5/1396  درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
............................................................
تسویه حساب خرداد 1396
در تاریخ 1/3/1396  درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
............................................................................................................
تسویه حساب اردیبهشت 1396
در تاریخ 1/2/1396  درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
............................................
تسویه حساب بهمن و اسفند 1395
به دلیل ارتقای سایت و بروز رسانی این دو ماه سایت تعطیل بود
......................................................................................................................................................
تسویه حساب دی 1395
در تاریخ 30/10/1395  درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
...............................
تسویه حساب آذر1395
در تاریخ 1/10/95   درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
.................................................................................
تسویه حساب آبان 1395
در تاریخ 30/8/1395    درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
.................................
تسویه حساب مهر1395
در تاریخ 29/7/1395    درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
................................................................................................................................
تسویه حساب شهریور 1395
در تاریخ 1/7/1395 و  (نیمه دوم شهریور) درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
.....................................................................................................................................................
تسویه حساب شهریور 1395
در تاریخ 16/6/1395 و 17/6/1395 (نیمه اول شهریور) درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
...............................................................................................................................................................................
تسویه حساب مرداد  1395
در تاریخ 1/6/1395 و 2/6/1395 درآمد همه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید(بالای پنج هزار تومان)
..............................................................................................................................
تسویه حساب تیر 1395
در تاریخ 5/5/1395 درآمد کلیه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید
..................................................................................................................................................................................
تسویه حساب خرداد 1395
در تاریخ 31/3/1395 و 1/4/1395 درآمد کلیه تایپیستها به حساب بانکی واریز گردید


 
 
 
کلیه حقوق نزد ... محفوظ است - طراحی سایت نیتاران